Een nieuwe veel zwaardere en bredere tram dendert straks door onze straten!!

Aaneengesloten wijkbewoners  en vertegenwoordigers  van de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Kortenbos, verontruste wijkbewoners van Statenkwartier, SOS Den Haag, de Bomenstichting Den Haag en BIZ (Bedrijveninvesteringszone Zeeheldenkwartier) zijn ernstig bezorgd over de inpassing van de nieuwe, veel zwaardere en brede lagevloertram (Avenio) lijn 16. Deze zwart/rode Dendertram, die maar liefst 12 ton zwaarder is dan de huidige trams, gaat vanaf 2023 door onze wijken ‘denderen’. Er gaan daardoor onnodig veel bomen om en er ontstaat zware overlast voor de bewoners door trillingen en lawaai. De HTM erkent dat de zwaardere trams inderdaad soms meer trillingen maken dan de bedoeling is, maar weten er geen goed raad mee. Wij wel, want de stad moet zich niet aanpassen aan de nieuwe tram, de nieuwe tram zou moeten worden aangepast aan de stad.

Hoezo inspraak? Hoezo Burgerparticipatie?

Natuurlijk is goed openbaar vervoer essentieel voor onze wijken, maar de gemeente Den Haag, heeft zich tot nu toe niet veel aangetrokken van de wensen, suggesties, klachten en zorgen die geuit zijn in de ingediende honderdvijfenzestig (165!) zienswijzen van burgers. Niets mee gedaan, optische inspraak. Vrijwel alle vragen, voorstellen, ideeën en zorgen zijn door het college van burgemeester en wethouders, onder leiding van D66 verkeers- wethouder Robert van Asten, aan de kant geschoven. Dus het lijkt er op dat alle inspraakprocedures slechts schijn zijn geweest.

Hoezo transparantie? Hoezo eerlijk bestuur?

Wij vinden het niet kunnen dat de gemeente met slimmigheidjes de regels en normen omzeilt en zo de risico’s op geluidsoverlast, hinder en schade bij de bewoners neerlegt. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de gemeente niet ingaat op ons dringende verzoek om een geheel onafhankelijke contra expertise uit te laten voeren.
Dus is onze dringende oproep: de gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en voldoende maatregelen nemen om overlast en schade door de nieuwe trams te voorkomen. En daar open en eerlijk over zijn.

Bomen onnodig gekapt

In het plan van de gemeente worden onnodig veel bomen gekapt. De meeste bomen zijn gezond, ze kunnen nog jaren mee. De gemeente heeft onvoldoende naar alternatieven gekeken om de bomen te behouden. In de onderzoeken die naar de bomen zijn gedaan, is te veel uitgegaan van het Dendertramplan met als logische conclusie dat indien bomen in de weg staan, deze gekapt moeten worden. Zeker in deze tijd van klimaatverandering vinden wij het te gek voor woorden dat ons broodnodige groen, de longen van de stad geweld wordt aangedaan. Dus kappen met kappen, want elke boom telt!

Stop de derdertram

Actie, NU!

Wij organiseren in november 2021 in de wijk Duinoord een bijeenkomst voor ALLE BETROKKEN BEWONERS van de aaneengesloten wijken, waarvoor wij Wethouder van Asten reeds hebben uitgenodigd. Op die uitnodiging hebben wij nog steeds geen antwoord gehad.
Dus kom NU in beweging, het gesprek met de wethouder is het ENIGE MOMENT in de procedure om nog iets te bereiken. Daarna staan alle procedures vast en kan de gemeente met de uitvoering van de onzalige Dendertram aan de slag!

STEUN daarom onze inspanningen en kom (massaal) naar de bijeenkomst met de wethouder op een nog nader te bepalen datum in de wijk Duinoord (wordt bekend gemaakt op onze Facebookpagina : https://www.facebook.com/GeenDendertramdooronzemooiewijk)

Wij doen ook een nadrukkelijke oproep voor vrijwilligers om te helpen o.a. met de verspreiding van de flyers, hand en span diensten en het ondersteunen van de verspreiding van onze actie op social media. Als je expertise hebt waarvan je denkt dat die bruikbaar zou kunnen zijn voor onze actie, meld je dan aan! https://www.facebook.com/GeenDendertramdooronzemooiewijk