Een nieuwe veel zwaardere en bredere tram dendert straks door onze straten!!

Aaneengesloten wijkbewoners en vertegenwoordigers van de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Statenkwartier, Kortenbos en van SOS Den Haag en de Bomenstichting Den Haag zijn ernstig bezorgd over de komst van de nieuwe, veel zwaardere en brede lagevloertram (type Avenio) op lijn 16. Deze zwart/rode Dendertram, die maar liefst 12 ton zwaarder weegt dan de huidige trams, gaat vanaf 2023 door onze wijken ‘denderen’. Er worden daarvoor onnodig veel bomen gekapt en er ontstaat waarschijnlijk zware overlast voor de bewoners door meer lawaai en schade aan woningen en bedrijfspanden vanwege meer trillingen. De HTM erkent dat de zwaardere trams inderdaad soms meer trillingen veroorzaken dan de bedoeling is, maar vindt dat geen probleem. Wij wel, want de stad moet zich niet aanpassen aan de nieuwe tram, de nieuwe tram zou moeten worden aangepast aan de stad.

Hoezo inspraak? Hoezo Burgerparticipatie?

Natuurlijk is goed openbaar vervoer essentieel voor onze wijken, maar de gemeente Den Haag, heeft zich tot nu toe niet veel aangetrokken van de wensen, suggesties, klachten en zorgen die geuit zijn in de ingediende honderdvijfenzestig (165!) zienswijzen van burgers. Niets mee gedaan, optische inspraak. Vrijwel alle vragen, voorstellen, ideeën en zorgen zijn door het college van burgemeester en wethouders, onder leiding van D66 verkeers- wethouder Robert van Asten, aan de kant geschoven. Dus het lijkt erop dat alle inspraakprocedures slechts schijn zijn geweest.

Hoezo transparantie? Hoezo eerlijk bestuur?

Wij vinden het niet kunnen dat de gemeente met slimmigheidjes de regels en normen omzeilt en zo de risico’s op geluidsoverlast, hinder en schade bij de bewoners neerlegt. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de gemeente niet ingaat op ons dringende verzoek om een geheel onafhankelijke contra expertise( met o.a. een 0-meting) uit te laten voeren.
Dus is onze dringende oproep: de gemeente moet open en eerlijk zijn, haar verantwoordelijkheid nemen en voldoende maatregelen nemen om overlast en schade door de nieuwe trams te voorkomen.

Bomen onnodig gekapt

In het plan van de gemeente worden onnodig veel bomen gekapt. De meeste bomen zijn gezond, ze kunnen nog jaren mee. In onze bezwaarschriften hebben wij betoogd dat de gemeente onvoldoende heeft gekeken naar alternatieven om de bomen te behouden. de gemeente is te veel uitgegaan van het Dendertramplan met als ‘logische’ conclusie dat indien bomen in de weg staan, deze gekapt moeten worden. Zeker in deze tijd van klimaatverandering vinden wij het te gek voor woorden dat ons broodnodige groen, de longen van de stad, geweld wordt aangedaan. Dus kappen met kappen, want elke boom telt!

Stop de derdertram

Actie, NU!

Wij organiseren op maandag 17 januari 2022 van 20.00 uur- 21.30 uur in de Noorderkerk, Schuytstraat 9 Den Haag, een bijeenkomst voor ALLE BETROKKEN BEWONERS van onze wijken, waarvoor wij wethouder van Asten hebben uitgenodigd. De wethouder heeft inmiddels toegezegd te komen. Op deze avond zal hij antwoord geven op vragen om de ongerustheid trachten weg te nemen. Wij hebben al wat vragen voorbereid, maar als u ter plekke nog vragen heeft, dan krijgt u de gelegenheid die te stellen. U kunt uw vragen alvast ook insturen naar: dendertram@duinoord-denhaag.nl.

DUS KOMT ALLEN! Het gesprek met de wethouder is het LAATSTE MOMENT in de procedure om nog iets te bereiken. De procedure rond de kapvergunning loopt nog, maar tegen de effecten van trillingen en lawaai staat geen procedure meer open. Daarna staan alle procedures vast en kan de gemeente met de uitvoering van de onzalige Dendertram aan de slag!

Belangrijk

De bijeenkomst zal plaatsvinden o.l.v. een gespreksleider, die uit de gelederen van de bewoners voort is gekomen. Mocht 17 januari 2022 onverhoopt niet doorgaan vanwege coronamaatregelen, dan wordt de bijeenkomst naar maandag 24 januari of 31 januari verschoven, ook in de Noorderkerk, aanvang 20.00 uur. Hou daarom deze site in de gaten en volg ons op Facebook:
facebook.com/GeenDendertramdooronzemooiewijk

Uiteraard volgen wij de dan geldende RIVM coronamaatregelen. In ieder geval hanteren wijzelf het aantal van maximaal 80 personen, zitplaatsen, 1,5 meter afstand en de Coronacheck-app. Mocht dat wijzigen dan maken wij dat bekend op deze site of op onze Facebook pagina.

Update 17 januari 2022

De projectgroep Geen Dendertram heeft 16 januari 2022 overleg gevoerd over een in verband met Corona noodzakelijke nadere datum alsmede wat te doen na de afwijzing van onze bezwaarschriften.

Dinsdagavond 1 februari a.s. blijkt een eerste mogelijkheid te bieden, eveneens voor de wethouder. Echter wel op een andere locatie t.w. het Zeeheldentheater in de Trompstraat 342, aanvang 20 uur.
Mocht om reden van dan nog steeds geldende Covid-maatregelen die locatie toch niet mogelijk zijn, dan zullen we de bijeenkomst niet weer uitstellen maar deze online organiseren.
We hopen dat u deze avond hoe dan ook in de gelegenheid bent om – op locatie of online – aanwezig te zijn.

Update 27 januari 2021

IT GIET OÂN!!

De aangekondigde bewonersavond vindt definitief plaats op dinsdag 1 februari a.s, aanvang 20 uur.

Vanwege de beperkingen door nog steeds geldende COVID-maatregelen bleek er op de eerder genoemde locaties onvoldoende capaciteit te zijn. Wij hebben echter passende ruimte gevonden in: Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63.

Gezien de beschikbare tijd en de ongetwijfeld vele vragen die bij u leven verzoeken we u tijdig aanwezig te zijn.

HOUDT REKENING MET DE CORONA-CHECK BIJ BINNENKOMST alsmede met de geldende CORONA-maatregelen zoals de 1,5 meter en het gebruik van een mondkapje tot aan de zitplaats.

ZEGT HET VOORT!

Tevens is na het afwegen van alle ins en outs besloten om Beroep bij de Rechtbank in te stellen, alsmede een Voorlopige Voorziening (VoVo) te vragen om de dreigende bomenkap te voorkomen. Dat zullen we vandaag initiëren.

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken vrijwilligers om te helpen met de verspreiding van de flyers aan huis en het ondersteunen van de verspreiding van onze actie op social media. Wil je meedoen? Meld je dan aan bij dendertram@duinoord-denhaag.nl

Wilt u een exemplaar van onze mooie raamposter (A-4) ophangen? Meld dat op dendertram@duinoord-denhaag.nl. Wij zorgen dan dat er eentje klaarligt in de ruimte van het Bewonersoverleg Duinoord en u krijgt dan bericht op welke tijden u die kunt komen afhalen.

A new, much heavier and wider tram will soon be roaring through our streets!

Community members and representatives of the Duinoord, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Statenkwartier and Kortenbos neighbourhoods, as well as SOS Den Haag and the Hague Tree Foundation, are seriously concerned about the arrival of the new, much heavier and wider, low-floor tram (Avenio type) on line 16. This black and red ‘Roaring Tram’, which weighs no less than 12 tonnes more than the current trams, will be rumbling through our neighbourhoods from 2023 onwards. A lot of trees will be felled unnecessarily and there will probably be severe inconvenience for residents due to more noise and damage to homes and commercial premises because of more vibrations. HTM acknowledges that the heavier trams do indeed sometimes cause more vibrations than intended, but they don’t think that’s a problem. We do, because the city should not adapt to the new tram, the new tram should adapt to the city.

Do we really have a say? Is there really public participation?

Of course good public transport is essential for our neighbourhoods, but up to now the Municipality of The Hague has paid little attention to the wishes, suggestions, complaints and concerns expressed in the one hundred and sixty-five (165!) views submitted by its citizens. Nothing has been done with them. We can take a look, have a point-of-view, but almost all questions, suggestions, ideas and concerns have been brushed aside by the municipal executive board, led by D66’s alderman for Mobility and Culture, Robert van Asten. So it seems that all the public participation procedures have been a sham.

Is there really transparency? Is there really fair governance?

We find it unacceptable that the municipality is using cunning tricks to circumvent the rules and standards, thus shifting the risks of noise pollution, nuisance and damage onto the residents. We find it unacceptable that the municipality does not respond to our urgent request to have a completely independent second opinion (including a zero measurement) done. So our urgent appeal is: the municipality must be open and honest, take responsibility and take sufficient measures to prevent nuisance and damage caused by the new trams.

Unnecessary felling of trees

In the municipality’s plan, a lot of trees will be felled unnecessarily. Most of the trees are healthy and will last for many years to come. In our letters of objection, we have argued that the municipality has not sufficiently considered alternatives for preserving the trees. The municipality has focussed far too much on the Roaring Tram plan, with the ‘logical’ conclusion being that if trees are in the way, they must be felled. Especially in these times of climate change, we find it too crazy for words that our much-needed greenery, the lungs of the city, is being violated. So cut out that cutting down of trees, because every tree counts!

Stop de derdertram

Take Action, Now!

We have organised a meeting on Monday 17th January, 2022 in the Noorderkerk, at Schuytstraat 9 in The Hague, from 20.00 – 21.30 for ALL INTERESTED residents in our neighbourhoods, and we have also invited Alderman van Asten to attend. He has promised that he will come. During this evening he will answer questions in an attempt to dispel concerns. We have already prepared some questions, but if you have any more questions on the spot, you will have the opportunity to ask them. You can also send your questions in advance to: dendertram@duinoord-denhaag.nl.

SO PLEASE ALL COME!

The meeting with the alderman is the LAST CHANCE to achieve something. The felling permit process is still ongoing, but there is no longer any process to stop the effects of the vibrations and noise. Once this last process is complete, then everything will have been authorised and the municipality will be able to start working on the construction of this terrible Roaring Tram!

Important

The meeting will be led by a discussion leader, chosen by the residents. In the unlikely event that the meeting cannot take place on 17th January, 2022 due to corona measures, it will be moved to Monday 24th January or 31st January, also in the Noorderkerk, starting at 20.00 hours. So keep an eye on this site and follow us on Facebook: facebook.com/GeenDendertramdooronzemooiewijk

Of course we will follow the RIVM corona measures in place at that time. In any case, we will apply the maximum number of 80 people, sitting only, 1.5 metres distance, and the Coronacheck app. Should this change, we will announce it on this site or on our Facebook page.

We are looking for volunteers to help with the distribution of the flyers around the houses, and to support the spread of our action on social media. Would you like to help out? Then sign up at: dendertram@duinoord-denhaag.nl

Would you like to display a copy of our beautiful window poster (A-4) in your window? Then please sign up at dendertram@duinoord-denhaag.nl. and we will make sure that one is ready for you to be picked up from the Bewonersoverleg Duinoord community centre on the Reinkenstraat, and you will be notified of the times when you can come and collect it.

(translation: Traysi Smith)