In dit document wordt het privacy statement uiteengezet van het Bewonersoverleg Duinoord in het kader van de nalevering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

1. Algemeen

Het Bewonersoverleg Duinoord respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, beschouwen wij als persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door het Bewonersoverleg Duinoord worden verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de ontvanger van de gegevens en dat is het Bewonersoverleg Duinoord. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Het Bewonersoverleg Duinoord verwerkt persoonsgegevens om effectief de belangen van onze wijk en andere geïnteresseerden in onze wijk te behartigen.

Het Bewonersoverleg Duinoord verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verzenden van een elektronische nieuwsbrief aan hen die hun emailadres daartoe opgegeven hebben. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. In iedere nieuwsbrief kunt u zich weer afmelden voor het ontvangen de nieuwsbrief;
  • het aanhouden van een adressen- en telefoonnummersbestand van wijkbewoners, vrijwilligers en geïnteresseerden met wie het Bewonersoverleg Duinoord correspondentie onderhoudt. Deze personen ontvangen geen nieuwsbrief tenzij ze onder bovenstaande categorie vallen;
  • het aanhouden van een ledenbestand van de bibliotheek. Deze leden ontvangen via de mail nieuws over (het boekenbestand van) de bibliotheek en over activiteiten die vanuit de bibliotheek worden georganiseerd.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Bewonersoverleg Duinoord verwerkt de navolgende (soorten) persoonsgegevens ten behoeve van haar activiteiten:

  • Nieuwsbrieven: emailadres, naam;
  • Correspondentie/vrijwilligers/andere betrokkenen: emailadres, naam, adres, telefoonnummer;
  • Bibliotheek: emailadres, naam.

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt het Bewonersoverleg Duinoord omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van één van zijn activiteiten zijn verkregen.

Het Bewonersoverleg Duinopord verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Het Bewonersoverleg Duinoord deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor haar activiteiten met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Het Bewonersoverleg Duinoord hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het Bewonersoverleg Duinoord gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het Bewonersoverleg Duinoord in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Bewonersoverleg Duinoord bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De gegevens van hen die aangeven niet langer de elektronische nieuwsbrief te willen ontvangen, zullen terstond worden vernietigd. De bankafschriften met de gegevens van donateurs bewaren wij gedurende de wettelijke bewaarplicht.

9. Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het Bewonersoverleg Duinoord aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan secretaris@duinoord-denhaag.nl

10. Gebruik websites

Het Bewonersoverleg Duinoord beheert momenteel de volgende website:

www.duinoord-denhaag.nl

11. Gebruik social media

Op de website van het Bewonersoverleg Duinoord zijn mogelijk knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Het Bewonersoverleg Duinoord houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Het Bewonersoverleg Duinoord houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door het Bewonersoverleg Duinoord verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van het Bewonersoverleg Duinoord te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van het Bewonersoverleg Duinoord op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

12. Statistieken en cookies

De website van het Bewonersoverleg Duinoord maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van het Bewonersoverleg Duinoord geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Het Bewonersoverleg duinoord heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website biedt het Bewonersoverleg Duinoord mogelijk een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het Bewonersoverleg Duinoord is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft het Bewonersoverleg Duinoord dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

13. Aanpassing Privacy Reglement

Het Bewonersoverleg Duinoord heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Bewonersoverleg Duinoord gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Den Haag 1 juli 2019,
Bewonersoverleg Duinoord