Duinoord heeft, net als veel andere wijken in Den Haag, een eigen bewonersoverleg.

Stichting Bewonersoverleg Duinoord stelt zich ten doel om in Duinoord de belangen van de bewoners te behartigen door het bevorderen van een goed woon-, leef-, werk- en ondernemingsklimaat. Om dit te bereiken ontplooit het Bewonersoverleg een groot aantal activiteiten gericht op de leefbaarheid van de wijk. Het Bewonersoverleg is daardoor het platform waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en met elkaar praten over het wel en wee van hun eigen wijk.

Bestuur

Binnen het Bewonersoverleg neemt het bestuur een belangrijke plaats in. Het bestuur wordt gekozen door de wijkbewoners tijdens de jaarvergadering. Het bestuur vertegenwoordigt het Bewonersoverleg en is voor zaken die Duinoord aangaan de formele overlegpartner voor de Gemeente Den Haag. Het onderhoudt geregeld contacten met diverse werkgroepen. Met uitzondering van de zomermaanden vergadert het bestuur maandelijks om de ontwikkelingen in Duinoord en de activiteiten van het Bewonersoverleg te bespreken en besluiten te nemen.

Bestuursleden zijn:

voorzitter: Rob van Putten
voorzitter@duinoord-denhaag.nl

secretaris: Vicki de Klerk
secretaris@duinoord-denhaag.nl

penningmeester: Loek van Noort
penningmeester@duinoord-denhaag.nl

lid: Gemma Jelier
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

lid: Natalie Speet
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

lid: Nils Nijdam
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

lid: Sander van Dam
bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl

Organisatie

Secretariaat

Het Bewonersoverleg beschikt over professionele administratieve ondersteuning. De ondersteuning is op maandag- en woensdagochtend aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur in het Trefcentrum, Sweelinckplein 42. Het secretariaat is bereikbaar via bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl en telefonisch via 070-3467191.

Werkgroepen

Binnen het Bewonersoverleg zijn verschillende werkgroepen actief. Zij helpen op deelterreinen bij de belangenbehartiging, het oplossen van problemen in de wijk en de voorbereiding van diverse activiteiten. Heeft u zelf een idee voor een nieuwe werkgroep, neem dan contact op met het bestuur. Onder de kolom “Activiteiten” kunt u informatie vinden over de diverse werkgroepen.

Om de verschillende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en de bewoners te informeren over diverse zaken die binnen de werkgroepen spelen wordt, met uitzondering van de zomermaanden, eens in de twee maanden daartoe een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. Zij wordt op deze website en via Facebook aangekondigd. Lees meer …

Bewonersbijeenkomsten

Tenminste één keer per jaar wordt voor alle bewoners van Duinoord een vergadering uitgeschreven waarin het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening aan de orde komen. In die vergadering krijgen de wijkbewoners ook de gelegenheid het algemene beleid van het Bewonersoverleg Duinoord te bespreken en te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van een jaarplan.

De tweemaandelijkse bijeenkomst kan behalve aan informatie vanuit de diverse werkgroepen ook gewijd zijn aan een bepaald thema.

Vrienden van Duinoord

Verbonden met het Bewonersoverleg Duinoord is de Stichting Vrienden van Duinoord. Naast ondersteuning van het Bewonersoverleg Duinoord stelt deze stichting zich ten doel de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. Lees meer …

Vrienden van het Sweelinckplein

Bewoners van het Sweelinckplein hebben zich verenigd in een stichting die tot doel heeft de leefbaarheid en saamhorigheid rond het Sweelinckplein te bevorderen.
www.vrienden-vh-sweelinckplein.nl

Documenten

Statuten Bewonersoverleg Duinoord