Iedere bewoner van Duinoord wil graag in een verkeersveilige wijk wonen.

Daarom is er binnen het Bewonersoverleg een werkgroep verkeer (WV) actief, die zich tot doel stelt de belangen van de bewoners op het gebied van verkeer te behartigen. Om dit doel te bereiken voert de werkgroep overleg met allerlei partijen, waar onder de Gemeente Den Haag, over het formuleren en implementeren van een zo goed mogelijk verkeersbeleid voor Duinoord.

  • Amsterdam 1 June 2016 / Amsterdam 1 juni 2016. Informal EU-US Justice and Home Affairs ministerial meeting with Dutch minister of Justice Ard van der Steur. Foto: Rijksoverheid/Valerie Kuypers – Photograph: Dutch Government/Valerie Kuypers

Onderwerpen

Verkeer is een breed begrip en de WV houdt zich dan ook bezig met meerdere aan verkeer gerelateerde onderwerpen. Actueel is onder andere:

advies Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Vermindering autoverkeer Centrum Noord

Het adviesrapport Vermindering doorgaand autoverkeer Centrum Noord is inmiddels vastgesteld en op 8 september jl. aangeboden aan wethouder Van Asten. Het rapport plus bijlagen is via bijgaande link te raadplegen in het raadsinformatiesysteem. De Werkgroep Verkeer blijft bij het vervolgproces betrokken en zal daarvan verslag blijven doen. https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/612915

Veiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema, ook in Duinoord. De WV zet zich permanent in om de verkeersveiligheid te vergroten, onder andere door mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte en zich in te zetten voor handhaving van geldende regels.

Parkeren

De parkeerdichtheid in Duinoord en omgeving is hoog. Dit vraagt om de nodige afweging en coördinatie waar de WV haar bijdrage aan levert. De WV zet zich in op een uniform betaald parkeren beleid voor Duinoord en de omliggende wijken.

Geluidsoverlast

Verkeer zorgt vaak voor geluidsoverlast. Er lopen een aantal drukke verkeersaders  door Duinoord. De hoeveelheid verkeer en het gedrag van sommige verkeersdeelnemers zorgt voor een verminderde woonkwaliteit. De WV spant zich in geluidsoverlast dat door verkeer wordt veroorzaakt terug te dringen.

Milieu

Gemotoriseerd vervoer is een van de belangrijkste bronnen van uitstoot van verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof. De WV neemt deel aan een Gemeentelijke werkgroep die zich bezig houdt met het terugdringen van de luchtvervuiling en verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum. Dit is een van de manieren waarop de WV meedenkt over de mogelijkheden om concentraties van fijnstof te verlagen en daarmee de luchtkwaliteit in Duinoord te verhogen.

Openbaar vervoer

De WV hecht aan een goede bereikbaarheid van Duinoord via het openbaar vervoersnetwerk.  Ontwikkelingen op het gebied van routes en frequentie van tram- en buslijnen worden nauwgezet gevolgd.

Gesprekspartner

Om zo effectief mogelijk te opereren zet de WV zich in om een zo breed mogelijk netwerk van gesprekspartners te ontwikkelen en te onderhouden. In de eerste plaats zijn dat contacten met de plaatselijke politiek, de wethouder van verkeer en de raadsleden die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp verkeer. Daarnaast heeft de WV geregeld contact met betrokken ambtenaren binnen de Gemeente Den Haag, het stadsdeel Scheveningen en de Politie Den Haag.

Meedenken over verkeer?

De WV stelt het op prijs om op de hoogte te worden gehouden van individuele initiatieven inzake verkeer. Dit stelt de WV in staat om overzicht te houden van wat er speelt binnen de wijk en eventueel een coördinerende rol te spelen.

Heeft u opmerkingen of suggesties op het gebied van verkeer, wendt u zich dan tot onze werkgroep. Voor contactgegevens zie hier onder.

Verslag activiteiten

Relevante informatie en verslagen van activiteiten zijn hier (=link) op deze websitepagina te vinden.

Leden werkgroep

Dineke Dezentje
Robert van der Linde (secretaris)
Piet-Hein Schoemaker
Nils Nijdam

Contact

De WV is te bereiken via het volgende email-adres: verkeer@duinoord-denhaag.nl