De statuten van Stichting Bewonersoverleg Duinoord regelen de gang van zaken binnen het Bewonersoverleg. De statuten zijn in 2015 gewijzigd. De tekst van de statuten is op de website geplaatst zodat iedere wijkbewoner er kennis van kan nemen.

De officiële stukken liggen ter inzage bij het secretariaat, Sweelinckplein 42, Den Haag. Als de tekst op de website onbedoeld mocht afwijken van de officiële stukken, gaat de tekst in de officiële stukken voor.

Definities

Deze statuten verstaan onder:

 • bestuursjaar: de periode tussen twee opeenvolgende Jaarvergaderingen als bedoeld in artikel 6.
 • Duinoord: de wijk Duinoord in Den Haag
 • stichting: De stichting bedoeld in artikel 1.
 • wijk: Duinoord
 • wijkbewoner: personen die krachtens geldend recht meerderjarig zijn en die volgens de gegevens van de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven op een adres in Duinoord.

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Bewonersoverleg Duinoord.
  De stichting is gevestigd in Den Haag.
  De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht op zesentwintig januari negentienhonderd achtenzeventig.

Artikel 2 – Doel

De stichting stelt zich ten doel om in Duinoord de belangen van en voor de bewoners te behartigen door het bevorderen van een goed woon-, leef-, werk- en ondernemingsklimaat.
Om deze doelen te bereiken, ontplooit de stichting onder andere de volgende activiteiten:
a. het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de bewoners;
b. het bevorderen en faciliteren van de contacten tussen bewoners en de groepen waarin zij zich met elkaar of met derden hebben verenigd;
c. het bevorderen en faciliteren van de contacten tussen bewoners enerzijds en maatschappelijke en overheidsinstanties anderzijds;
d. het organiseren en begeleiden van de inspraak van bewoners bij maatregelen die de belangen van de wijk raken en het ter bestemder plaatse voorstaan van de verlangens die uit deze inspraak voortvloeien;
e. het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van bewonersplannen tot behoud en verbetering van het woon-, leef-, werk- en ondernemingsklimaat in de wijk;
f. het informeren, coördineren, activeren en bijstaan van groepen die zich bezighouden met het welzijn van de wijk en zijn bewoners;
g. het onderhouden van de contacten met derden waaronder overheidsinstanties en hun vertegenwoordigers;
h. het bevorderen van overleg en samenwerking met andere wijken.
Ter bevordering van de doelstelling kan de Stichting voorts:
a. een of meer ontmoetingspunten inrichten;
b. een wijkkrant uitgeven.
De Stichting streeft haar doelstellingen na zonder zich te verbinden met politieke of levensbeschouwelijke richtingen.
De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 – Middelen

De middelen van de Stichting zullen worden gevormd door:
a. het stichtingskapitaal;
b. subsidies uit openbare kassen;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en donaties;
d. andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen kunnen alleen onder voorrecht van boedelscheiding worden aanvaard.
Het bestuur kan nadere eisen stellen aan het aanvaarden van legaten, schenkingen en andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4 – Structuur van de stichting

De stichting kent:

 • een Verenigde Bewonersvergadering;
  een bestuur;
  een kascommissie;
  werkgroepen bedoeld in artikel 14;
  commissies bedoeld in artikel 15 en volgende.

Artikel 5 – Verenigde Bewonersvergadering

 1. De Verenigde Bewonersvergadering bepaalt het algemene beleid van het Bewonersoverleg.
  De Verenigde Bewonersvergadering is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Alle wijkbewoners hebben inspraak en stemrecht.
  De Verenigde Bewonersvergadering wordt tenminste één keer per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Deze vergadering – de Jaarvergadering – vindt uiterlijk vier maanden na aanvang van het kalenderjaar plaats.
  Andere Verenigde Bewonersvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
  Verder roept het bestuur de Verenigde Bewonersvergadering bijeen binnen één maand nadat dit is gevraagd door tenminste vijfentwintig (25) wijkbewoners schriftelijk, en met opgave van de te behandelen onderwerpen.
  De Verenigde Bewonersvergadering wordt op een termijn van tenminste drie weken schriftelijk aangekondigd, onder opgave van datum, aanvangstijd, de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de vergaderstukken ter inzage liggen. De aankondiging wordt op zodanige wijze openbaar gemaakt en verspreid dat de wijkbewoners er kennis van kunnen nemen.
  Op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig (25) wijkbewoners kan tot tien dagen voor aanvang van de Verenigde Bewonersvergadering een te behandelen onderwerp aan de vergadering worden toegevoegd. Mits van voldoende steun is gebleken, wordt het verzoek toegevoegd aan de ter inzage liggende vergaderstukken.
  Behoudens bijzondere omstandigheden wordt de Verenigde Bewonersvergadering gehouden in Duinoord.

Artikel 6 – Jaarvergadering

In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. het jaarverslag van het door de stichting gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar;
b. de jaarstukken over het voorgaande kalenderjaar bedoeld in artikel 17, met het verslag van de kascommissie;
c. de decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het voorgaande kalenderjaar;
d. voorziening in eventuele vacatures waarvoor de instemming van de Verenigde Vergadering is vereist;
e. het jaarplan van de stichting voor het lopende kalenderjaar;
f. de begroting voor het lopende kalenderjaar.

Artikel 7 – Besluiten Verenigde bewonersvergadering

 1. Iedere wijkbewoner heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Een wijkbewoner kan een andere wijkbewoner schriftelijk machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. Een wijkbewoner kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
  Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten bij gewone meerderheid genomen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  In alle geschillen over stemmingen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
  De uitkomst van een stemming zoals die door de voorzitter van de vergadering ter vergadering is uitsproken, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

Artikel 8 – Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden en maximaal zeven leden. Leden zijn natuurlijke personen.
  Bestuursleden worden verkozen door de Verenigde Bewonersvergadering. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden daarbij in functie gekozen.
  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie bestuursjaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ten hoogste twee keer terstond in hun functie herkiesbaar zijn.
  Benoeming tot bestuurslid staat niet open voor personen die:
  a. in dienst zijn van de stichting;
  b. in meer dan bijkomstige mate inkomsten ontvangen uit het tegen betaling verrichten van terugkerende diensten of werkzaamheden aan de stichting.
  Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet tegelijkertijd aftreden. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
  Tenminste twee derde van de bestuursleden wordt benoemd uit de wijkbewoners.
  In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
  Als in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 12.
  De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  Het is niet geoorloofd dat het bestuur opdrachten verleent tot het verrichten van diensten en werkzaamheden ten behoeve van de stichting aan ondernemingen waarvan bestuursleden direct of indirect deel uitmaken.

Artikel 9 – Bestuursverkiezing

 1. Het bestuur maakt voor elke vacante bestuursfunctie een voordracht die tenminste één naam bevat.
  De voordracht wordt ter inzage gelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 6, van deze statuten.
  Voordrachten voor een vacante bestuursfunctie kunnen eveneens worden gemaakt door wijkbewoners. De voordracht door wijkbewoners moet ter ondersteuning van de voordracht door minimaal 15 wijkbewoners zijn ondertekend. Een voordracht door wijkbewoners moet uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de Verenigde Bewonersvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
  De Verenigde Bewonersvergadering beraadslaagt over de benoeming van de bestuursleden aan de hand van de uitgebrachte voordrachten en sluit de beraadslagingen af met de verkiezing van de bestuursleden.
  Behoudens een verkiezing bij acclamatie, vindt de stemming over bestuursleden schriftelijk plaats.
  Als de stemmen staken, vindt er een herstemming plaats. Als de stemmen bij de herstemming opnieuw staken, wordt door loting in de vacature voorzien.

Artikel 10 – Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Het bestuur regelt zijn eigen werkwijze en besluitvorming met inachtneming van het volgende:
a. Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt bij voorkeur tenminste iedere maand een bestuursvergadering bijeengeroepen;
b. Het verhandelde in de vergadering wordt schriftelijk vastgelegd in een verslag dat tenminste de namen van de aanwezige bestuursleden en de genomen besluiten inclusief de stemverhoudingen bevat;
c. Het bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is;
d. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem;
e. Een bestuurslid kan een medebestuurslid schriftelijk machtigen om hem te vertegenwoordigen tijdens een vergadering;
f. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun stem kenbaar te maken;
g. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen over bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten waarin de statuten of het bestuursreglement als bedoeld in artikel 18 niet voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 11 – Bestuursbevoegdheid

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Onder besturen wordt met name ook begrepen het activeren en coördineren van de activiteiten genoemd in artikel 2, lid 2, van deze statuten.
  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring registergoederen.
  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met een bestuurslid als gevolg waarvan dat bestuurslid:
  a. in dienst treedt van de stichting;
  b. in meer dan bijkomstige mate inkomsten ontvangt uit het tegen betaling verrichten van al dan niet terugkerende diensten of werkzaamheden aan de stichting.

Artikel 12 – Vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
a. de voorzitter tezamen met een van de overige bestuursleden;
b. de secretaris tezamen met een van de overige bestuursleden;
c. de penningmeester tezamen met een van de overige bestuursleden.
Het bestuur kan aan een of meer bestuursleden, werkgroepleden, commissieleden en aan derden volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor hen die krachtens volmacht optreden.

Artikel 13 – Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Een bestuurder die wenst af te treden stelt het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte. Als alle gekozen bestuurders aftreden, blijven de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aan totdat het bestuur is aangevuld conform artikel 8.

Artikel 14 – Werkgroepen

De stichting kent werkgroepen die zich met facetten van de doelstelling van de stichting bezighouden.
Werkgroepen worden, al dan niet op voordracht van wijkbewoners, bij besluit van het bestuur ingesteld.
Het bestuur kan een voordracht van wijkbewoners voor een werkgroep naast zich neerleggen als:
a. de voordracht door minder dan vijf wijkgenoten wordt ondersteund, of
b. de opgegeven doelstelling van de werkgroep gelijk of nagenoeg gelijk is aan de doelstelling van een bestaande werkgroep; of
c. de opgegeven doelstelling voldoende aansluiting met de doelstelling van de stichting ontbeert.
Het bestuur kan besluiten een werkgroep op te heffen wanneer:
a. de doelstelling van de werkgroep is bereikt; of
b. de leden van de werkgroep daarom schriftelijk verzoeken; of
c. het aantal actieve leden van de werkgroep minder dan drie bedraagt; of
d. de werkgroep naar de mening van het bestuur in zijn feitelijke gedragslijn of intenties aanmerkelijk van zijn doelstelling afwijkt of nalaat activiteiten te ontplooien en er geen verbetering te verwachten is.
Opheffing van een werkgroep op grond van onderdeel c of d is alleen mogelijk nadat het bestuur het voornemen tot opheffing aan de werkgroepleden heeft voorgelegd en er binnen een door het bestuur te stellen redelijke termijn geen verbeteringen zijn waargenomen.
Een werkgroep bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen die door het bestuur worden benoemd, geschorst en ontheven van hun taak. Het bestuur houdt daartoe een openbaar register bij.
De werkgroep bepaalt zijn eigen werkwijze met inachtneming van de statuten, het huishoudelijk reglement, het instellingsbesluit van het bestuur alsmede de aanwijzingen van het bestuur.
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over de samenstelling en werkwijze van de werkgroepen alsmede de wijze waarop de benoeming, schorsing of het ontslag van werkgroepleden tot stand komt.

Artikel 15 – Commissies

Het bestuur en de Verenigde bewonersvergadering kunnen commissies in het leven roepen die worden belast met de voorbereiding of uitvoering van een aan het betreffende orgaan opgedragen taak of bevoegdheid.
De commissies ontvangen een bepaalde en omschreven opdracht van een bepaalde en beperkte duur.
Het orgaan dat de commissie heeft ingesteld, verleent de commissie na afronding van de opdracht decharge.

Artikel 16 – Kascommissie

De Verenigde Bewonersvergadering benoemt jaarlijks al dan niet uit de wijkbewoners een kascommissie van ten minste twee personen. De leden worden voor twee jaar benoemd.
Benoeming tot lid van de kascommissie staat niet open voor personen die:
a. het afgelopen bestuursjaar deel hebben uitgemaakt van de kascommissie;
b. de afgelopen twee bestuursjaren deel hebben uitgemaakt van het bestuur;
c. in dienst zijn van of in meer dan betekenende mate tegen betaling al dan niet terugkerende diensten of werkzaamheden verrichten voor de stichting.
De leden van de kascommissie stellen een rooster van aftreden op waarbij ieder jaar ten hoogste de helft van de leden aftreedt. Een tussentijds benoemd kascommissielid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie direct en zonder voorbehoud alle door de kascommissie gewenste inlichtingen te verschaffen, de kascommissie desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
De kascommissie bepaalt zelf haar werkwijze. De kascommissie kan zich door een deskundige laten bijstaan als het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.
De kascommissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Verenigde Bewonersvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
Een lid van de kascommissie kan al dan niet op eigen verzoek door de Verenigde bewonersvergadering van zijn taak worden ontheven, maar alleen door de benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.

Artikel 17 – Regulier afstemmingsoverleg

De afstemming tussen bestuur, werkgroepen en commissies vindt plaats in een regulier afstemmingsoverleg.
Een regulier afstemmingsoverleg is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Een regulier afstemmingsoverleg wordt met uitzondering van de maanden juli en augustus ten minste iedere twee maanden door het bestuur bijeengeroepen.
Verder roept het bestuur een regulier afstemmingsoverleg bijeen binnen veertien dagen nadat dit schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen is gevraagd door tenminste 10 werkgroep- of commissieleden.
De werkgroepen en commissies worden op een termijn van tenminste zeven dagen schriftelijk uitgenodigd, onder opgave van datum, aanvangstijd, de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de vergaderstukken ter inzage liggen. Daarnaast wordt een regulier afstemmingsoverleg op zodanige wijze aangekondigd dat de wijkbewoners er kennis van kunnen nemen.
Behoudens bijzondere omstandigheden wordt een regulier afstemmingsoverleg gehouden in Duinoord.

Artikel 18 – Boekjaar en jaarstukken

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur stelt, het regulier afstemmingsoverleg gehoord, voor aanvang van het kalenderjaar een begroting op. De begroting wordt ter kennisname voorgelegd aan de Jaarvergadering.
Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit maakt het bestuur de jaarstukken op bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar.
De jaarstukken worden binnen zes weken na afloop van het boekjaar door het bestuur aangeboden aan de kascommissie.
De jaarstukken worden door de Verenigde Bewonersvergadering vastgesteld nadat zij heeft kennisgenomen van het door de kascommissie uitgebrachte verslag.

Artikel 19 – Reglementen

Het bestuur kan nadat hij het regulier afstemmingsoverleg daarover heeft gehoord, met algemene stemmen een huishoudelijk reglement vaststellen waarin:
a. het bepaalde in deze statuten waar nodig verder wordt uitgewerkt;
b. onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet voorzien.
Het bestuur kan met algemene stemmen een bestuursreglement vaststellen waarin de werkwijze van het bestuur nader wordt uitgewerkt.
Een huishoudelijk reglement of een bestuursreglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
Op de wijziging en intrekking van een huishoudelijk reglement of een bestuursreglement zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
Een doorlopende tekst van het geldende huishoudelijk reglement of bestuursreglement wordt ter inzage gelegd op een voor wijkbewoners toegankelijke plaats.

Artikel 20 – Statutenwijziging

Het bestuur is met inachtneming van de hierna bepaalde, bevoegd de statuten te wijzigen.
Het bestuur maakt het regulier afstemmingsoverleg gehoord, een voorstel voor de wijziging.
Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Verenigde Bewonersvergadering. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging wordt ter inzage gelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 6, van deze statuten.
De Verenigde Bewonersvergadering beraadslaagt over de wijziging van de statuten aan de hand van het voorstel en sluit de beraadslagingen af met een stemming over het voorstel.
Het voorstel is aanvaard als drie kwart van de aanwezige wijkbewoners met het voorstel heeft ingestemd.
Als tijdens de Verenigde Bewonersvergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde is minder dan vijfentwintig (25) wijkbewoners een stem uitbrengen zijn, wordt een nieuwe Verenigde Bewonersvergadering bijeengeroepen.
De nieuwe Verenigde Bewonersvergadering vindt niet eerder plaats dan één maand na en niet later dan twee maanden na de eerste vergadering.
In de nieuwe Verenigde Bewonersvergadering is het voorstel ongeacht het aantal aanwezige wijkbewoners aanvaard als drie kwart van de aanwezige wijkbewoners met het voorstel heeft ingestemd.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen het gebied van de zetel van de stichting.

Artikel 21 – Ontbinding en vereffening

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 20 van toepassing.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: “in liquidatie”.
Als de stichting op grond van een bestuursbesluit is ontbonden, treden de bestuursleden op als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten over de benoeming, de schorsing en het ontslag van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de zittende bestuursleden in de plaats treden van de Verenigde Bewonersvergadering.
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt door de vereffenaars bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting, of aan een nader door de vereffenaars vast te stellen ideëel of sociaal doel. Dit resterende wordt aan de desbetreffende (rechts)persoon of (rechts)personen overgedragen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten bij de persoon die de vereffenaars daartoe benoemen.

Artikel 22 – Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.