Antwoord van het college op vragen van Joris Wijsmuller/HSP

Het raadslid de heer Wijsmuller heeft op 7 februari 2022 een brief met daarin negen vragen aan de  voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden  van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De weerstand tegen de plannen om bredere en zwaardere trams op lijn 16 in te zetten en hiervoor het  tracé aan te passen, met ook het kappen van 150 bomen tot gevolg, neemt toe. Er zijn door bewoners  en belanghebbenden 165 zienswijzen tegen de plannen ingediend waarmee weinig tot niets is  gedaan. Eind vorig jaar zijn de tot kap gedoemde bomen door bewoners behangen met de affiches  ‘Geen dendertram door onze mooie wijk’ (zij bijlage) om het protest goed zichtbaar te maken. Op 1  februari jongstleden was er in theater de Nieuwe Regentes een bewonersbijeenkomst met wethouder  Mobiliteit en Cultuur georganiseerd door de bewonersorganisaties uit de wijken Duinoord,  Statenkwartier, Zeeheldenkwartier, Zorgvliet, Kortenbos en de Bomenstichting Den Haag met als  doel ‘in gesprek met de bewoners te gaan om ongerustheid weg te nemen’. De bijeenkomst, waar ook  HTM en onderzoeksbureau DGRM aanwezig waren, heeft echter bij veel bewoners de onrust doen  toenemen in plaats van afnemen. De bewoners hebben hierover nu een brandbrief gestuurd.  

  1. Door de bewonersorganisaties is op 19 december 2021 een uitgebreide lijst met technische  vragen over de plannen ingediend die nog steeds niet is beantwoord. Waarom is deze lijst met  vragen niet voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst beantwoord? Kan het college ervoor  zorgdragen dat deze lijst met vragen alsnog per omgaande worden beantwoord?  

Ten tijde van de bijeenkomst was de beantwoording nog niet geheel afgerond. De vragen zijn  inmiddels beantwoord en openbaar gemaakt.

  1. De bijeenkomst werd door vertegenwoordigers van de gemeente geïntroduceerd als  informatieavond met een 3 kwartier durende presentatie (die al eens eerder was vertoond)  waarna er vragen mochten worden gesteld. Kan het college zich voorstellen dat bewoners zich  met deze houding onvoldoende gehoord weten en niet het idee hadden dat er over de plannen  nog een dialoog kon plaatsvinden om de ongerustheid weg te nemen, tot nieuwe inzichten of tot  een vergelijk te komen? Wat gaat het college doen om alsnog met bezorgde bewoners in gesprek  te gaan?  

De aanleiding voor de bijeenkomst was gelegen in de aangenomen motie van mevrouw Regts “Ga in  gesprek over trillingen”(RIS309696). Na afdoening van de motie is ervoor gekozen om de leden van de  klankbordgroepen en de denktank lijn 16 voor een bijeenkomst uit te nodigen waarbij men uitgebreid  is geïnformeerd over de uitgevoerde onderzoeken en de bijbehorende theorie en methodiek.  Wethouder van Asten was ook op deze avond aanwezig. In overleg met de aanwezigen is vervolgens overeengekomen dat de informatie ook te delen met bewoners men belanghebbende uit de wijk.

Dit is gebeurd op 1 februari jongstleden. Ook hiermee heeft wethouder van Asten gehoor gegeven aan  de uitnodiging. Het programma van de avond is in gezamenlijk overleg vastgesteld. Het college meent met bovenstaande actie geheel naar de geest en letter van de aangenomen motie te  hebben gehandeld.

  1. De bewonersorganisaties hebben, na ambtelijk overleg en een paar maal uitstel door  agendaproblemen van de wethouder, de ‘informatieavond’ voor de gemeente georganiseerd en  moeten nu nota bene ook zelf voor de kosten opdraaien? Is het college bereid om de kosten voor  zaalhuur en techniek alsnog voor haar rekening te nemen?  

Hoewel de bewonersorganisaties graag zelf de avond wilden organiseren, is het college bereid een  bijdrage te leveren in de kosten 

  1. Veel frustratie was er over inadequate beantwoording tijdens de bijeenkomst. Zo wisten de  aanwezige deskundigen niet wat het gewicht is van de nieuwe trams (wat in verband met de  vele zorgen over de vele (beschermde) gebouwen en de trillingen toch een zeer relevant gegeven  is) en werd er over de kans en het afhandelen van eventuele schade zeer laconiek gedaan.  Waarom is deze avond niet grondig voorbereid om de te verwachten zorgen bij trillingen  grondig en indringend met bewoners te kunnen bespreken?  

De avond is voorbereid in overleg met de bewonersorganisatie. Tijdens de avond waren naast de  wethouder, ambtenaren van de gemeente, medewerkers van DGMR en de HTM aanwezig om vragen  te beantwoorden. De intentie van een ieder is en was om naar beste kunnen de gestelde vragen te  beantwoorden.  

  1. DGMR is voor de risicoanalyse bij trillingen uitgegaan van bevindingen uit een beperkt aantal  boringen die alleen in zandgrond zijn verricht. Bekend is echter dat er op het tracé ook stukken  zijn waarin lagen of pakketten veengrond aanwezig kunnen zijn, wat consequenties kan hebben  voor mogelijke zettingen en verzakkingen bij trillingen. Waarom kiest het college er niet voor  om extra boringen te verrichten en zo een beter en breder beeld te krijgen van de risico’s met de  grondsamenstelling? Is het college bereid om dit alsnog te doen?  

Zie het antwoord op vraag 6.

  1. Vanuit de bewoners kwam nadrukkelijk het verzoek om een nulmeting en in ieder geval in het  smalste deel van het tracé waar de trams het dichtst langs de huizen (gedeelte Zoutmanstraat)  rijden en de meeste en hoogste trillingen te verwachten zijn. Is het college hiertoe bereid? Zo  nee, waarom niet? 

Nee. Tijdens de behandeling van het Voorlopig Ontwerp van lijn 16 op 14 juli 2021 is- uitgebreid  ingegaan op het al dan niet uitvoeren van (nul-)metingen. Het college heeft een motie met als  strekking meer nulmetingen te verrichten ontraden en deze is ook verworpen.

  1. In Duinoord speelt de kwestie van 450 meter spoor die niet wordt vervangen, waardoor deze  dus ook niet zijn geprepareerd op de komst van zwaardere trams met extra trillingen. Wat kost  het om de sporen op de Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade het spoor wél te  vervangen en trillingswerende maatregelen te nemen? Is het college bereid om deze  spoorvervanging alsnog in de plannen op te nemen? Zo nee, waarom niet?  

Op twee plaatsen wordt het spoor niet vervangen;

− Circa 450 meter dubbel spoor aan de Waldeck Pyrmondkade / Koningin Emmakade tussen de  Obrechtstraat en de Danckertstraat.

− Circa 200 meter dubbel spoor aan de Laan van Meerdervoort tussen de Tasmanstraat en de  oude (te verwijderen) halte Waldeck Pyrmontkade.

De besluitvorming en financiering over spoorvervanging ligt bij de HTM. Wij hebben ons in verbinding  gesteld met de HTM en hen verzocht na te gaan of het mogelijk is de spoorvervanging op de hierboven  genoemde delen eerder te hand te nemen. De HTM heeft ons laten weten dat de sporen nog in goede  staat zijn, dat vervanging de komende jaren technisch niet nodig is en dat eerdere vervanging in de  orde van grootte van € 2,5 tot € 3,0 mln gaat kosten. HTM stelt niet over deze middelen te beschikken.  Ook de financiële positie van de gemeente staat niet toe deze delen in het project op te nemen.

  1. In het gedeelte tussen Fred en Frankenslag worden als gevolg van de tracé-aanpassingen de  huidige drie bomenrijen teruggebracht tot twee bomenrijen. Dit is een aantasting van het  Rijksbeschermd Stadsgezicht en ook van de Hoofdbomenstructuur als onderdeel van de  Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) terwijl het groenbeleid expliciet toeziet op de  instandhouding van de SGH. Kan het college toelichten hoe de bescherming van stadsgezicht en  de instandhoudingsverplichting zijn geborgd en hoe de bomenkap en het laten vervallen van de  bomenrij zijn getoetst? Wanneer hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de  Monumentale Bomencommissie hierover geadviseerd en wat luidde het advies?  

In het Voorontwerp Tramlijn 16s (RIS308739) en bijbehorende boom effect analyse die op 14 juli 2021  door de Raad zijn vastgesteld is uitgebreid ingegaan op de toestand van de bomen in de Statenlaan en  de noodzaak tot kap van de middelste bomenrij.

  1. Is het college bereid om de voorgenomen bomenkap op te schorten totdat deze vragen  beantwoord zijn, de vragen en zorgen van betrokken bewonersorganisaties over de risico’s van  trillingen zijn beantwoord en er helderheid is over de toetsing in Rijksbeschermd Stadsgezicht  en de instandhouding van SGH? Zo nee, waarom niet? Joris Wijsmuller 

Nee. Nadat de Voorzieningenrechter op 18 februari de door diverse organisaties aangevraagde  voorlopige voorziening heeft afgewezen, heeft het college uitvoering gegeven aan het  gemeenteraadsbesluit van 14 juli 2021. Langer wachten zou hebben geleid tot een ongewenste en  kostbare vertraging van de uitvoering van de spoorvervanging van lijn 16.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, Ilma Merx

de burgemeester, Jan van Zanen