Jaarvergadering van het Bewonersoverleg

19.30 – 20.30 uur:

1. Opening en mededelingen

2. Notulen Jaarvergadering 28 maart 2018

3. Wijziging bestuurssamenstelling: in het kader van de statuten eindigt de driejarige termijn voor de voorzitter en de penningmeester. • Ineke Roorda treedt af als voorzitter van het bestuur en stelt zich niet beschikbaar voor herbenoeming. Gerard Lucius is beschikbaar voor de functie voorzitter en treedt daarmee af als algemeen lid. Het bestuur stelt voor om Gerard voor de komende drie jaar in functie van voorzitter te benoemen. • Loek van Noort stelt zich voor de komende drie jaar beschikbaar in de functie van penningmeester • Gerda Pronk treedt af als secretaris en stelt zich voor onbepaalde tijd beschikbaar als algemeen bestuurslid. Ineke Roorda is beschikbaar als secretaris. Het bestuur stelt voor om Ineke voor de komende drie jaar in deze functie te benoemen. • Gijs-Jan Bornebroek treedt af als algemeen bestuurslid. Het bestuur is momenteel in gesprek met nieuwe kandidaten. Tegenkandidaten voor genoemde functies kunnen tot 48 uur voor de vergadering aangemeld worden met minstens 15 handtekeningen van wijkbewoners, bij secretaris@duinoord-denhaag.nl.

4. Jaarverslag 2018

5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

6. Verslag kascommissie

7. Jaarplan 2018

8. Aandacht voor onze vrijwilligers: Duinoord wisseltrofee

9. Rondvraag

10.Sluiting

20.15 – 20.30 uur: Koffie of thee

20.30 – 21.15 uur: Voorstelling “2Vliegen Theater” van Hilde ter Laak en Greetje Janssen, een cabaretduo vol contrasten. Aansluitend is er gelegenheid voor een drankje. De Jaarvergadering is openbaar en iedere inwoner van Duinoord is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.