Bewonersoverleg Duinoord

Duinoord heeft, net als andere wijken in Den Haag, een eigen bewonersoverleg. Stichting Bewonersoverleg Duinoord stelt zich ten doel om in Duinoord de belangen van en voor de bewoners te behartigen door het bevorderen van een goed woon-, leef-, werk- en ondernemingsklimaat. Om deze doelen te bereiken, ontplooit het Bewonersoverleg een groot aantal activiteiten gericht op de leefbaarheid van de wijk. Het Bewonersoverleg is daardoor het platform waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en met elkaar praten over het wel en wee van hun eigen wijk.

Het Bewonersoverleg kent een Verenigde Bewonersvergadering, een bestuur en verschillende werkgroepen en commissies.

Verenigde bewonersvergadering
In de Verenigde bewonersvergadering komen de wijkbewoners bijeen om het algemene beleid van het Bewonersoverleg te bespreken en te bepalen. Alle wijkbewoners van 18 jaar en ouder hebben in deze vergadering inspraak en stemrecht. De Verenigde bewonersvergadering komt tenminste één keer per jaar bijeen in de zogenoemde Jaarvergadering. Daarnaast kan er een Verenigde bewonersvergadering bijeen worden geroepen als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld omdat een belangrijke ontwikkeling in de wijk daarom vraagt. De vergaderingen worden onder meer op deze website aangekondigd.

Bestuur
Binnen het Bewonersoverleg neemt het bestuur een centrale plaats in. Aangewezen met instemming van de wijkbewoners neemt het bestuur de taken op zich om de doelstellingen te bereiken. Het bestuur wordt daarbij geholpen door werkgroepen die op deelterreinen de belangenbehartiging en activiteiten voorbereiden. Het bestuur wordt gekozen door de wijkbewoners tijdens de Jaarvergadering. Het bestuur vertegenwoordigt het Bewonersoverleg en is voor zaken die Duinoord aangaan de formele overlegpartner voor de Gemeente Den Haag. Met uitzondering van de zomermaanden vergadert het bestuur bij voorkeur maandelijks om de ontwikkelingen in Duinoord en de activiteiten van het Bewonersoverleg te bespreken.

Secretariaat
Het Bewonersoverleg kan beschikken over professionele administratieve ondersteuning. De ondersteuning is op maandag- en woensdagochtend aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur in het Trefcentrum, Sweelinckplein 42.

Werkgroepen
Binnen het Bewonersoverleg zijn verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen helpen op deelterreinen bij de belangenbehartiging en de voorbereiding van activiteiten. Om de verschillende werkzaamheden op elkaar af te stemmen, vindt met uitzondering van de zomermaanden eens in de twee maanden een zogenoemd Regulier afstemmingsoverleg plaats. Deze bijeenkomst is openbaar en biedt wijkbewoners de mogelijkheid om mee te praten of nieuwe aandachtspunten aan te kaarten. De bijeenkomsten worden onder meer op deze website aangekondigd.

Trefcentrum
Het Trefcentrum van het Bewonersoverleg vindt u op Sweelinckplein 42. Daar vinden niet alleen de maandelijkse bestuursvergaderingen plaats, maar ook andere activiteiten voor en door de wijkbewoners. U kunt het Trefcentrum ook huren voor uw eigen activiteiten.

't Lopend Vuurtje
Het Bewonersoverleg is ook de uitgever van 't Lopend Vuurtje, de krant voor Duinoord, die vijf keer per jaar huis-aan-huis wordt verspreid.