ANBI-aanvraag

Stichting Vrienden van Duinoord heeft de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangevraagd. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Met een ANBI-stuatus betaalt de stichting zelf geen erf- of schenkbelasting. Zo kunnen we nog meer activiteiten in Duinoord financieel ondersteunen.

Voor de ANBI-status moet de stichting bepaalde gegevens publiceren. Deze gegevens treft u op deze pagina.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Duinoord

RSIN/fiscaal nummer
806267276

Handelsregister/Kamer van Koophandel nummer
41160261

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP  Den Haag
stichtingvriendenvanduinoord@gmail.com / vrienden@duinoord-denhaag.nl

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de wijk Duinoord in Den Haag te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.

Beleidsplan
Het bestuur heeft in april 2018 het beleidsplan 2018-2020 vastgesteld. Kern van dit beleidsplan is het verder uitbouwen van de stichting als herkenbaar subsidieverstrekker voor activiteiten in de wijk. Daarnaast wordt de fondsenwerving opgetuigd en uitgebouwd. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van het Bewonersoverleg. Tenminste twee derde van de bestuursleden woont in Duinoord.

Namen van de bestuurders
Zie de pagina Bestuur Vrienden van Duinoord.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2017 zijn intern de eerste voorbereidingen getroffen om Vrienden van Duinoord een algemeen nut beogende instelling te maken. Er hebben in 2017 nog geen externe activiteiten ondernomen. 2018 zal het eerste jaar als extern optredende algemeen nut beogende instelling zijn.

Financiële verantwoording
Financieel Jaarverslag 2017
Begroting 2018